Правила и условия


Тези Общи условия и Формулярът за кандидатстване на търговци ("формуляр за заявление") определят условията, свързани със споразумението ("Споразумение") между Safe.Shop и търговците.

Дефиниции

  1. Споразумение: всяко споразумение или споразумение между Safe.Shop и Търговец, чиито Общи условия са неразделна част.
  2. Формуляр за кандидатстване: формулярът на уебсайта на Safe.Shop, за да може Търговецът да сключи споразумение със Safe.Shop.
  3. Ниво на сертифициране: едно от трите нива на сертифициране, което всеки търговец може да достигне,
  4. Лого: Логото на Safe.Shop, което търговците трябва, след и в съответствие с указанията, дадени от Safe.Shop или неговите партньори, да включат в уебсайта си,
  5. Търговец: компания, която сключва споразумение със SafeShop.
  6. Safe.Shop: търговско наименование на Ecommerce Operations B.V. със седалище и основно място на дейност в Rijksstraatweg 29, 1115 AH, Duivendrecht, Нидерландия, и регистрирано в Търговската камара под регистрационен номер 66717809.
  7. Общи условия: тези Общи условия.
  8. Уебсайт: уебсайтът на Safe.Shop, който се намира на адрес https://safe.shop и всички негови поддомейни.

Член 1.

Споразумението

  1. При подаване на заявление чрез уебсайта, Търговецът приема тези Общи условия и декларира, че е готов да се придържа към Глобалния кодекс за поведение на електронната търговия, който можете да намерите тук: https://www.safe.shop/uk-bg/terms-conditions.
  2. Споразумението между търговец и Safe.Shop влиза в сила веднага след като:
    1. Търговецът цифрово подписва и записва формуляра за кандидатстване на уебсайта, или Safe.Shop приема и потвърждава заявката на търговеца, след като той отпечата и изпрати формуляра за кандидатстване на Safe.Shop.
    2. Споразумението се състои от настоящите Общи условия и условията, посочени във формуляра за кандидатстване.
  3. Safe.Shop има право да ангажира трети страни при изпълнение на Споразумението, без предварително одобрение от търговеца.

Член 2.


Цени и условия за плащане

  1. Размерът на годишното задължение за плащане на търговецасе основава на формуляра за заявление на търговеца и се състои от:
  • Такса за участие
  • Такса за правно сертифициране
  • Такса за допълнителни услуги (при поискване)

     2. Таксата за участие се основава на годишния оборот на Търговеца през фискалната година, предшестваща годината на кандидатстване. Търговецът декларира и се съгласява, че информацията, предоставена във формуляра за кандидатстване, е точна.

     3. При поискване от Safe.Shop, търговецът предоставя цялата необходима информация на Safe.Shop, за да се определи дали информацията, предоставена от търговеца, е точна. Ако действителният оборот през  предходната фискална година надвишава оборота, на който е основана таксата за участие, Safe.Shop има право да преизчисли таксата за участие (и да начисли разликата в ретроспекция, както и да приложи преизчислената такса за бъдещите условия.

     4. Търговецът се съгласява с електронното фактуриране. Safe.Shop ще изпрати на търговеца електронна фактура за сумата, която дължи, освен ако:

  • Търговецът е платил всички дължими такси директно след подаване на формуляра за кандидатстване на уебсайта, или
  • Safe.Shop е упълномощен от търговеца да събира плащания чрез автоматичен банков превод, или
  • Търговецът е регистриран от един от упълномощените от Safe.Shop партньори, които фактурират от името на Safe.Shop.

     5. Ако търговецът упълномощи Safe.Shop да получава плащания чрез автоматичен банков превод, търговецът трябва да предостави на Safe.Shop номера на банковата си сметка или данните за кредитната си карта, при поискване от Safe.Shop. Ако автоматичният трансфер е неуспешен, Safe.Shop има право да начисли на търговеца сумата от двадесет и пет евро (€ 25.00) за административни разходи.

     6. Фактурираните суми са дължими в рамките на четиринадесет (14) дни след датата на фактурата.

     7. Ако търговецът не изплати фактурата в пълен размер или изобщо в рамките на срока за плащане, търговецът автоматично е в нарушение, без да е необходимо да му бъде връчено уведомление за неизпълнение.

     8. Ако плащането не бъде извършено навреме, търговецът ще бъде отговорен да плати сумата плюс законоустановената търговска лихва, от първия ден след крайната дата за плащане, плюс сума от двадесет и пет евро (€ 25.00) за разходи за администриране, без да е необходимо да се връчва уведомление за неизпълнение. В такъв случай търговецът ще бъде задължен да заплати всички съдебни и извънсъдебни разходи за събиране, включително, но не само, възнагражденията на адвокати, съдебни изпълнители и агенции за събиране на вземания.

     9. Искането за плащане е незабавно изпълнимо, ако търговецът е обявен в несъстоятелност, кандидатства за мораториум, бизнеса е закрит, или към плащането е прикрепено  имущество, или в случай на смърт.

    10. Всички цени, визирани в сайта на Safe.Shop  са в евро и изключващи ДДС, освен ако изрично не е посочено друго.

Абонирайте се за нашия месечен бюлетин с най-добрите световни отчети за електронната търговия, събития и развития

Страницата се зарежда...