Uvjeti korištenja  


Ovi uvjeti vrijede za ugovor između Trgovca koji je predao Obrazac za prijavu („Zahtjev”), i Safe.Shopa.

Definicije

 1. Sporazum:   svaki ugovor ili sporazum između Safe.Shopa i trgovca čiji uvjeti su sastavni dio.
 2. Obrazac za prijavu:   obrazac na web stranici Safe.Shopa s kojim trgovac ulazi u ugovor sa Safe.Shopom.
 3. Razina certifikacije:   jedna od tri razine certifikacije koju trgovac može steći, od kojih svaki ima odgovarajuću oznaku (Logotip).
 4. Logo:   Safe.Shop Logotip koji Trgovci mogu, sukladno danim uputstvima Safe.Shop ili njegovih partnera, ugraditi na svoje web stranice.
 5. Trgovac:   tvrtka koja sklapa ugovor sa Safe.Shopom.
 6. Safe.Shop:   brend Ecommerce Operations BV sa sjedištem u Rijksstraatweg 29, 1115 Ah, Duivendrecht, Nizozemskoj, registriran kod gospodarske komore pod registarskim brojem 66717809. 
 7. Uvjeti i odredbe: ovi Uvjeti i odredbe.
 8. Web stranica:   web stranica Safe.Shop, koja se nalazi na https://safe.shop, i sve njezine poddomene.

NAPOMENA: ostatak uvjeta je preveden uz Google Translate. Prebacite stranicu na izvorni (engleski) jezik ako želite.

Članak 1.        

Dogovor

 1. Po prijavi preko web stranice, trgovac prihvaća ove Uvjete i izjavljuje da je spreman da se pridržavaju Global Ecommerce Kodeksa ponašanja koji se mogu naći ovdje:   https://www.safe.shop/uk-en/terms-conditions .
 2. Sporazum između trgovca i Safe.Shop stupa na snagu čim
  1. Trgovac digitalno potpiše i prijavi svoje prijavnicu na web stranicama, orii) Safe.Shop prihvaća i potvrđuje trgovac zahtjev nakon trgovačke ispisuje i šalje prijavni obrazac na Safe.Shop.
  2. Ugovor se sastoji od ovih Uvjeta i uvjeta i uvjeta navedenih u Obrascu za prijavu.
 3. Safe.Shop ima pravo da se bavi trećim stranama u izvršenju Ugovora, bez prethodnog odobrenja trgovca.


Članak 2.        

Uvjeti cijena i plaćanja

Količina godišnje obveze plaćanja trgovca temelji se na obrascu za prijavu trgovca i sastoji se od:  
Naknada za doprinos
Naknada za pravnu potvrdu
Izborna naknada za uslugu (ako se traži)
Naknada doprinos temelji se na trgovca godišnji promet u fiskalnoj godini prethodi godini podnošenja zahtjeva. Trgovac izjavljuje i slaže se da su informacije navedene u obrascu za prijavu točne.
Na zahtjev Safe.Shop, trgovac je dužan objaviti sve potrebne informacije Safe.Shop kako bi se utvrdilo je li informacije koje trgovac točne. Ako je stvarni promet u prethodnoj fiskalnoj godini veći promet na kojima je temeljen naknada doprinos, Safe.Shop ima pravo na novi izračun naknada doprinosa (i naplate razlike u retrospektivi i primjenjivati preračunat naknadu za buduće uvjete.
Trgovac pristaje na elektroničko fakturiranje. Safe.Shop će poslati Trgovac elektronički račun zbroja to duguje, osim ako:
Trgovac je uplatio sve pristojbe odmah nakon podnošenja prijave na web stranicu ili
Safe.Shop je ovlaštena od strane trgovca za prikupljanje uplata putem automatskog bankovnog transfera, ili
Trgovac je registriran jedan od Safe.Shop ovlašteni partneri kojih je račun u ime Safe.Shop.
Ako trgovac odobrava Safe.Shop prikupiti plaćanje putem automatskog bankovnog transfera, trgovac će dostaviti Safe.Shop s bankovnog računa ili kreditne kartice detalja za tu svrhu što je prije moguće, ali u svakom slučaju na zahtjev strane Safe.Shop. Ako je automatski prijenos ne uspije, Safe.Shop ima pravo naplatiti Trgovac iznos od dvadeset i pet eura (25,00 €) u odnosu na troškove uprave.
Fakturirani iznosi dospijevaju i plaćaju se u roku od četrnaest (14) dana od datuma fakture.
Ako trgovac ne plati račun u cijelosti ili uopće u roku za plaćanje, onda nakon isteka tog roka plaćanja trgovac je automatski u suprotnosti, bez potrebe da se služio s bilo koje obavijesti neplaćanja.
Ukoliko uplata ne bude izvršena na vrijeme, trgovac će biti odgovoran za kamate po zakonskoj komercijalne stopa na preostali iznos kao od prvog dana nakon krajnjeg roka za isplatu, plus zbroj dvanaest eura i pedeset centi (€ 25.00) za troškove administracije, bez potrebe da se dobije obavijest o neispunjavanju obveza. U takvom slučaju trgovac će biti odgovoran za plaćanje svih sudskih i izvansudskih (zbirka) troškovi, uključujući, ali ne ograničavajući se na, naknade za usluge odvjetnika, ovrhovoditelja i naplate potraživanja agencije.
Zahtjev za isplatu odmah postaje ovršen ako je Trgovac proglašen nesolventnim, podnosi zahtjev za moratorij, ili je bilo kakva privrženost osigurana na njegovu imovinu, ili se umre, bankrotira ili se obavi njegov posao.
Sve navedene cijene koju Safe.Shop na web stranici su izražene u eurima i ekskluzivnom PDV, osim ako nije drugačije navedeno.


Članak 3.        

Uporaba Safe.Shop Logoa

Ako trgovac u skladu s jednim od tri razine certifikacije, mora i samo mogu integrirati odgovarajući Safe.Shop logo na zahtjev Safe.Shop ili njegovih partnera. Integracija Logotip mora u svakom trenutku biti u skladu s važećim uvjetima korištenja i svim danim uputama koje Safe.Shop ili njegovih partnera.
Trgovac je uvijek isključivo odgovoran za poštivanje kriterija određenih odgovarajućom razinom certifikacije. Safe.Shop ima pravo povući dopuštenje da uključi Logotip na web stranici trgovca kada:
Trgovac nije u skladu s kriterijima razine certifikacije koja odgovara logotipu.
Trgovac ne plaća sve dospjele iznose.


Članak 4.        

Intelektualno vlasništvo

Materijali (tj jednoj zemlji, časopisi, bilteni) pruža Safe.Shop da trgovac ne može se dijeliti, kopirati ili na bilo koji drugi način distribuira na drugim stranama, bez prethodnog pismenog dopuštenja Safe.Shop.
Svi zaštitni znakovi, nazivi (bilo registrirani ili neregistrirani), vlasnička prava u imena domena, knowhow, povjerljivih informacija i bilo koji drugi sadržaj objavljen od strane Safe.Shop i informacije i slike na stranici su intelektualno vlasništvo, ili licenciran, sigurno. Shop. Niti jedan od tih predmeta mogu se kopirati, dijeliti ili koristiti bez prethodnog pismenog dopuštenja Safe.Shop, osim u mjeri u kojoj je to dopušteno važećim zakonom.
Sve prijave, ideje, primjedbe ili druge informacije Trgovac pruža Safe.Shop je i dalje Merchant je imovina (ili vlasništvo njegovih dobavljača ili davatelja licence). Safe.Shop dobiva neograničen dozvolu za korištenje tih podataka za ostale usluge Safe.Shop.
Safe.Shop mogu koristiti trgovca logotipi, zaštitni znakovi i druge marke imovina u cilju promicanja trgovca sudjelovanje, kao i promicanja Safe.Shop okvira. U tom pogledu, Safe.Shop dobiva neograničen licencu.


Članak 5.        

Ograničenje odgovornosti

Safe.Shop ne odgovara za oštećenje, gubitak, treće strane potraživanja, novčane kazne i / ili troškove koji proizlaze iz bilo kojeg razloga, a trgovac oslobađa Safe.Shop u tom pogledu, osim ako trgovac može dokazati da je to rezultat namjernog čina ili namjerno nesmotrenost na dijelu Safe.Shop.
Safe.Shop je ni u kojem slučaju odgovarati za neizravne štete, posljedične štete, izgubljenu dobit, gubitak goodwilla ili ugledu, propustili štednju ili štetu kroz prekida poslovanja, neimovinska šteta, bilo koji drugi financijski gubitak i / ili oštećenje pretrpio Trgovac ili trećih osoba ,
Ako Safe.Shop bi trebao biti odgovoran na temelju članka 5.1 ili štete nametnuto na bilo koji drugi način zakonom, naknada će biti kapom na ukupnu naknadu štete od tisuću (€ 1,000, -)   eura.
U slučaju više sile, Safe.Shop nikada je dužan nadoknaditi štetu Trgovac. Viša sila uključuje, između ostalih poremećaja ili nedostupnosti interneta, telekomunikacijske infrastrukture, power prekida, nemiri, prometne gužve, štrajkovi, tvrtka poremećaja, prekide u opskrbi, požara i poplava.
Trgovac oslobađa Safe.Shop protiv svih potraživanja trećih osoba u odnosu na Sporazum.


Članak 6.        

Promjene pojmova

Safe.Shop može promijeniti ili dodati odredbe ovih Uvjeta i odredbi, kao i bilo cijene u bilo kojem trenutku. Manja izmjena ili dopune imaju neposredan učinak, bez potrebe za obavijestima. Safe.Shop objavljuje ne manje izmjene ili dodati najmanje trideset (30) dana prije stupanja na snagu.
Ako Trgovac ne pristane na ne-manje izmjene ili dopune, stranke će se međusobno savjetovati. Ako Trgovac odluči ne prihvatiti promjene ili dopune, može prekinuti Ugovor do trenutka kada izmjene i / ili dopune stupaju na snagu. Prestanak nikada neće dovesti do bilo kakve obveze otplate za Safe.Shop.
Svako pozivanje na trgovca web stranice kako bi Safe.Shop (tj uporaba logotipa, tekstualni referentna) nakon datuma učinak, činit će trgovca prihvatili izmijenjene ili dodane uvjetima i odredbama.


Članak 7.        

Trajanje i prestanak

Od trenutka kada se ugovor zaključen u skladu sa člankom 1.2, ostaje na snazi do kraja godine zaključka. Nakon tog perioda, Sporazum tiho obnavlja s uzastopnim smislu jedne (1) godine. Obje strane mogu raskinuti Sporazum na kraju svakog roka, uzimajući u obzir dva (2) mjesečna otkazna roka.
Ugovor se može raskinuti Safe.Shop s trenutnim učinkom bez propisno poštivanje bilo otkaznog roka u slučaju bilo koje od sljedećih okolnosti:
Traje Trgovac je proglašen stečaj;
  Trgovcu je odobrena obustava plaćanja;
Trgovac je likvidiran ili njegove poslovne aktivnosti su prekinuti.
U slučaju kršenja ugovora od strane trgovca, Safe.Shop ima pravo raskinuti ili obustaviti Ugovor ili bilo koji njegov neispunjena dio, bez prethodne obavijesti neplaćanja ili sudske intervencije biti potrebno i bez toga što je rezultiralo u bilo koje pravo na naknadu štete na dio trgovac.


Članak 8.        

Razne odredbe

Nizozemski zakon odnosi na Sporazum između trgovca i Safe.Shop. Službeni jezik koji uređuje Sporazum je engleski.
U slučaju sukoba ili nedosljednosti između jedne ili više odredbi verzije ovih Uvjeta i uvjeta na nekom drugom jeziku od engleskog, prevladat će engleska verzija Uvjeta i odredbi.
U mjeri u kojoj je to dopušteno zakonom, primjenjivost članaka 6: 227B i 6: 227 nizozemskog Građanskog zakonika izričito isključena.
Osim u mjeri obveznim primjenjivim zakonom određeno drugačije svi sporovi koji nastanu u vezi s Safe.Shop moraju biti izvedeni pred nadležnim nizozemskom sudu za glavno mjesto poslovanja Safe.Shop.
Za bilo klauzulom u ovim uvjetima i odredbama koje zahtijevaju da se izjava mora biti učinjeno „u pisanom obliku” biti pravno valjan, izjava putem e-maila ili komuniciranja putem Safe.Shop usluga mora biti dovoljan uvjet s dostatnom sigurnošću autentičnost pošiljatelj može biti uspostavljen i integritet izjave nije ugrožena.
Smatra se da je verzija bilo komunikacije informacija kao zabilježio Safe.Shop će biti autentični, osim ako nije drugačije dokazano.
U slučaju da bilo koji dio ovih Uvjeta i proglaseni kao pravno valjan, to neće utjecati na valjanost cijelog ovog Sporazuma. Stranke će u takvom slučaju se slažu u jednom ili više odredbi zamjene koje približna originalni namjeri ništave odredbe (a) u granicama zakona.
Trgovac nema pravo prenijeti svoja prava i obveze iz Ugovora, u cijelosti ili djelomično, na trećoj strani, osim uz izričitog i pisanog odobrenja Safe.Shop-a. Safe.Shop ima pravo prenijeti svoja prava i obveze iz ugovora na treću osobu kao dio stjecanja Safe.Shop ili povezanih djelatnosti. 
 


Detalji o kontaktu

Ako imate pitanja, pritužbi ili komentara nakon što pročitate ove Uvjete i odredbe, kontaktirajte nas putem e-pošte ili pisma.

 

Safe.Shop - Ecommerce operacije BV

Rijksstraatweg 29

1115 Ah, Duivendrecht, Nizozemska

tel:   +31 20 238 6081

e-mail:  

Prijavite se na naš mjesečni newsletter i primajte globalne ecommerce izvještaje, pozive na događanja i ostale važne informacije

Učitavanje ...