Termeni și condiții


Acești Termeni și condiții se aplică și formează o parte integrantă a acordului dintre Safe.Shop și Comerciant, în privința folosirii Mărcilor de Încredere Safe.Shop.

Definiții

 1. Acord: orice înțelegere sau acord între Safe.Shop și Comerciant, în privința folosirii Mărcilor de Încredere Safe.Shop.
 2. Formularul de înregistrare: formularul de pe site-ul Safe.Shop sau de pe site-urile Partenerilor de Încredere, pe care Comerciantul îl completează pentru a se înregistra la Safe.Shop.
 3. Certificare: procedura (anuală) de constatare a faptului că un Comerciant respectă cerințele, în funcție de Nivelul de Certificare dorit.
 4. Taxa de Certificare: taxa (anuală) pe care un Comerciant trebuie să o plătească pentru Certificarea (anuală), corespunzătoare Nivelului de Certificare solicitat de Comerciant.
 5. Codul de conduită: Codul de Conduită Global de Comerț Electronic, care poate fi găsit la adresa https://www.safe.shop/ro-ro/consumatori/codul-de-conduita.
 6. Taxa de Contribuție: taxa (anuală) pe care un Comerciant trebuie să o plătească pentru dreptul de a utiliza Marca de Încredere corespunzătoare.
 7. Nivel de certificare: se referă la unul dintre cele trei nivele de Certificare pe care un Comerciant le poate solicita. Primul nivel (certificare de 3 stele) implică respectarea de către Comerciant a Codului de Conduită. Cel de-al doilea nivel (certificarea de 4 stele) implică stabilitatea financiară certificată a Comerciantului și securitatea online, pe lângă respectarea Codului de conduită. Cel de-al treilea nivel (certificare de 5 stele) implică respectarea de către Comerciant a legislației naționale specifice, pe lângă toate cerințele pentru nivelurile inferioare.
 8. Comerciant: orice afacere online eligibilă pentru a aplica pentru Certificare.
 9. Safe.Shop: denumirea comercială a companiei Ecommerce Operations B.V., cu sediul social și punct de lucru în Rijksstraatweg 29, 1115 AH, Duivendrecht, Olanda și înregistrată la Camera de Comerț cu numărul de înregistrare 66717809.
 10. Marca de Încredere: marca sau logo-ul furnizate de Safe.Shop, care indică Nivelul de Certificare al unui Comerciant (3, 4 sau 5 stele).
 11. Termeni și condiții: acești Termeni și condiții.
 12. Partener de Încredere: o altă companie care promovează și/sau vinde Marca de Încredere Safe.Shop și/sau certifică Comercianții pentru Marca de Încredere.
 13. Website: site-ul Safe.Shop de la la adresa https://safe.shop și toate subdomeniile și site-urile Partenerilor de Încredere la care Comercianții pot aplica pentru Marca de Încredere Safe.Shop.

Articolul 1. Acordul

 1. Prin completarea și trimiterea Formularului de Înregistrare, Comerciantul acceptă acești Termeni și condiții și declară că este pregătit să adere la Codul de conduită privind comerțul electronic la nivel global și la orice alte cerințe aplicabile Nivelului de Certificare solicitat.
 2. Comerciantul garantează că toate informațiile trimise prin Formularul de Înregistrare au fost corect în momentul în care Formularul a fost trimis.
 3. Acordul dintre Comerciant și Safe.Shop intră în vigoare imediat ce Safe.Shop confirmă că a primit cererea Comerciantului.
 4. Acordul constă în acești Termeni și Condiții, în orice condiții precizate în Formularul de Înregistrare și în orice alți termeni propuși și acceptați în scris de Safe.Shop, în ceea ce privește cererea Comerciantului.

Articolul 2. Prețuri și termeni de plată

 1. Suma obligației anuale de plată a Comerciantului se bazează pe formularul de înregistrare al Comerciantului și constă în următoarele taxe:
 • Taxă de contribuție
 • Taxă de certificare legală
 • Taxe opțională de servicii (pentru serviciile opționale solicitate de Comerciant)

2. Taxa de contribuție se bazează pe cifra de afaceri anuală a Comerciantului în anul fiscal anterior anului de înregistrare.

3. La cererea Safe.Shop, Comerciantul îi va permite lui Safe.Shop să determine dacă informațiile furnizate de Comerciant sunt (încă) corecte, de exemplu prin furnizarea de informații de susținere sau prin acordarea permisiunii, a autorizației sau a proxy-urilor necesare pentru a obține sau a verifica aceste informații de la autorități sau de la o altă terță parte. Dacă cifra de afaceri efectivă din anul fiscal precedent depășește cifra de afaceri pe care s-a bazat Taxa de Contribuție, Safe.Shop are dreptul să recalculeze Taxa de Contribuție și să perceapă diferența retroactiv și să aplice taxa recalculată la termenele ulterioare.

4. Comerciantul este de acord cu facturarea electronică.

5. În fiecare an, Safe.Shop (sau partenerul său autorizat) va trimite Comerciantului o factură electronică pentru Taxa de Contribuție sau Serviciile Opționale pentru anul următor.

6. Safe.Shop poate cere Comerciantului să autorizeze Safe.Shop să colecteze plata prin transfer bancar automat și să-i furnizeze lui Safe.Shop informațiile necesare în acest scop. Dacă transferul automat nu are succes, Safe.Shop are dreptul să perceapă Comerciantului suma de douăzeci și cinci de euro (€ 25.00) pentru costurile de administrare.

7. Sumele facturate sunt scadente și plătibile în termen de paisprezece (14) zile de la data facturării.

8. În cazul în care Comerciantul nu plătește integral sau în totalitate o factură în termenul de plată, la expirarea termenului de plată, atunci Comerciantul încalcă în mod automat Acordul, fără a fi nevoie de vreo notificare a acestei încălcări.

9. În cazul în care plata integrală nu se face la timp, Comerciantul este obligat să plătească dobândă la rata comercială legală a sumei restante, începând cu prima zi după data finală a plății, plus o sumă de 12 euro și cincizeci de cenți (12,50 euro ) pentru costurile de administrare, fără a fi necesară notificarea cu privire la neplată. Într-un astfel de caz, Comerciantul va fi obligat să plătească pentru toate costurile judiciare și extrajudiciare (de colectare) suportate de Safe.Shop, inclusiv, dar fără a se limita la: onorariile avocaților, executorilor judecătorești și agențiilor de colectare a datoriilor.

10. Cererea de plată devine imediat executorie în cazul în care Comerciantul este declarat insolvabil, solicită un moratoriu sau este o poprire asupra proprietății sale, sau moare, devine falimentar sau afacerea sa este lichidată.

11. Toate prețurile de pe site-ul Safe.Shop sunt în euro și fără TVA, dacă nu este specificat altfel.

Articolul 3. Utilizarea Mărcilor de Încredere

 1. În momentul primirii notificării de către Safe.Shop sau de altcineva în numele lui Safe.Shop că un Comerciant a încheiat cu succes Certificarea, Comerciantul va integra Marca de Încredere pe site-ul său, conform instrucțiunilor furnizate de către Safe.Shop sau de altcineva în numele lui Safe.Shop.
 2. Comerciantul este în permanență singurul responsabil pentru respectarea criteriilor stabilite de nivelul corespunzător de Certificare. Safe.Shop are dreptul de a retrage permisiunea de a folosi sigla pe site-ul Comerciantului sau de a-i ajusta Nivelul de Certificare, fără avertizare și aplicare imediată, atunci când:
 • Comerciantul nu respectă toate criteriile Nivelului de Certificare corespunzător Mărcii de Încredere.
 • Safe.Shop renunță la contract, din motivele specificate la pct. 8.2.
 • Comerciantul nu plătește sumele datorate.

Articolul 4. Proprietatea intelectuală

 1. Materialele (adică rapoartele de țară, revistele, newsletter-ele) furnizate de Safe.Shop Comerciantului nu pot fi distribuite sau copiate în vreun alt mod altor părți fără acordul prealabil scris al Safe.Shop.
 2. Toate mărcile comerciale, denumirile comerciale (înregistrate sau neînregistrate), drepturile de proprietate asupra denumirilor de domenii, know-how-ului, informațiilor confidențiale și oricărui alt conținut publicat de Safe.Shop și ale informațiilor și imaginilor de pe site-ul Web sunt proprietatea intelectuală sau licențiate de Safe.Shop. Niciunul dintre aceste elemente nu poate fi copiat, distribuit sau utilizat fără permisiunea scrisă prealabilă a Safe.Shop, cu excepția și în măsura permisă de legea obligatorie.
 3. Toate trimiterile prin formulare, ideile, observațiile sau alte informații pe care Comerciantul le furnizează lui Safe.Shop sunt și rămân proprietatea Comerciantului (sau proprietatea furnizorilor sau a licențiatorilor). Safe.Shop primește o licență nelimitată pentru utilizarea acestor informații în măsura în care ele sunt necesare pentru pregătirea și executarea Acordului, pentru executarea Certificării și/sau pentru alte servicii ale lui Safe.Shop.
 4. Safe.Shop poate folosi logo-urile Comerciantului, mărcile comerciale și alte active de marcă pentru a promova participarea Comerciantului, precum și pentru a promova Proiectul Safe.Shop. Safe.Shop va respecta orice instrucțiuni rezonabile furnizate de Comerciant, în privința folosirii logo-urilor, mărcilor înregistrate și altor active de marcă ale Comerciantului.

Articolul 5. Limitarea răspunderii, compensația

 1. Safe.Shop nu este răspunzător pentru daune, pierderi, creanțe terțe, amenzi și/sau costuri care rezultă din orice motiv, cu excepția cazului în care acestea sunt rezultatul unei intenții deliberate sau neglijențe deliberate din partea Safe.Shop.
 2. Safe.Shop nu are niciun alt acord cu Comerciantul, altul decât Acordul dintre Safe.Shop și Comerciant. Safe.Shop nu este răspunzător pentru nicio eroare, neajuns, act sau omisiune a Comerciantului față de o terță parte, inclusiv, dar fără să se limiteze la orice client al Comerciantului. Comerciantul nu-i va cere compensație și-l va declara nevinovat pe Safe.Shop în cazul vreunei pierderi, pagube și/sau pretenții ale unor terțe părți care rezultă sau sunt legate de incapacitatea Comerciantului de a executa un acord (inclusiv Acordul) sau de vreun act ilegal al Comerciantului.
 3. Safe.Shop nu va fi în niciun caz răspunzător pentru daune indirecte, daune rezultate, pierderi de profit, pierderi de bunăvoință sau reputație, pierderi de economii sau daune prin întreruperea afacerii, daune imateriale sau orice alte pierderi financiare și/sau daune suferite de Comerciant sau de terți.
 4. În cazul în care Safe.Shop este răspunzător, în virtutea Articolului 5(1), mai presus sau în virtutea legii obligatorii aplicabile, compensația nu va depăși suma de o mie de euro (1.000 €).
 5. În cazul în care Safe.Shop nu poate să-și îndeplinească (total) obligațiile din acest acord, din cauza unor circumstanțe ce-i depășesc controlul rezonabil (forța majoră), Safe.Shop nu va fi obligat să compenseze daunele suferite. Forța majoră include, printre altele, perturbări sau indisponibilități ale Internetului, ale infrastructurii de telecomunicații, întreruperi ale energiei, revolte, blocaje, greve, întreruperi ale întreprinderii, întreruperi în aprovizionare, incendii și inundații.
 6. Comerciantul despăgubește Safe.Shop în cazul pretențiilor de la terțe părți, în legătură cu Acordul.

Articolul 6. Modificări ai termenilor


Articolul 7. Amendamente

 1. Safe.Shop poate amenda acești Termeni și condiții, precum și orice prețuri sau taxe, în orice moment. Modificările sau completările minore (cu excepția prețurilor) au efect imediat, fără ca notificarea să fie necesară. Safe.Shop va anunța modificări sau adăugiri care nu sunt minore cu cel puțin treizeci (30) de zile înainte de intrarea în vigoare.
 2. În cazul în care Comerciantul nu este de acord cu vreun amendament, părțile se consultă reciproc. În cazul în care Comerciantul alege să nu accepte modificările sau completările, acesta poate anula acordul, până la intrarea în vigoare a modificărilor și / sau a adăugărilor. Încetarea nu va duce niciodată la niciun fel de obligație de rambursare din partea Safe.Shop.
 3. Orice referire pe site-ul web al Comerciantului la Safe.Shop (adică utilizarea Mărcii de Încredere sau referință textuală), după data intrării în vigoare, va constitui acceptarea de către Comerciant a termenilor și condițiilor modificate sau adăugate.

Articolul 8. Durata și încetarea

 1. Din momentul încheierii acordului, în conformitate cu Articolul 1.3, acesta rămâne în vigoare pentru restul anului calendaristic. După această perioadă, Acordul este reînnoit automat, cu termene succesive de un (1) an, dacă nu cumva vreuna dintre părți notifică încetarea sa către cealaltă parte, cu cel puțin două (2) luni înainte de data reînnoirii.
 2. Acordul poate fi reziliat de Safe.Shop cu efect imediat, în următoarele situații:
 • Comerciantul este declarat falit;
 • Comerciantului i se suspendă plățile;
 • Comerciantul este lichidat sau activitățile sale comerciale sunt întrerupte.

3. În cazul încălcării contractului de către Comerciant, Safe.Shop are dreptul să rezilieze sau să suspende Acordul sau orice parte neîndeplinită a acestuia, fără a fi necesară notificarea neîndeplinirii obligațiilor sau a intervenției judiciare și fără ca aceasta să aibă drept rezultat o compensație pentru daune către Comerciant.

Articolul 9. Interpretarea Acordului

 1. Acordul este guvernat de Legea Olandeză, fără a ține cont de orice dispoziție privind conflictul de legi prevăzută de Legea Olandeză. Versiunea Acordului în limba engleză prevalează asupra oricărei versiuni traduse.
 2. Comerciantul și Safe.Shop, fiecare acționând în cadrul activității lor comerciale, profesionale sau profesionale, sunt de acord în mod explicit că articolul 6: 227b și 6: 227c din Codul Civil Olandez nu se aplică.
 3. Cu excepția măsurii impuse de legea aplicabilă obligatorie, toate litigiile apărute în legătură cu Safe.Shop vor fi aduse în fața instanței olandeze competente de la sediul social al Safe.Shop.
 4. Pentru cazul în care acești termeni și condiții cer ceva „scris” sau „în scris”, o declarație prin e-mail sau o comunicare prin site-ul Safe.Shop va fi suficientă, dacă autenticitatea mesajului și identitatea pot fi stabilite într-o măsură rezonabilă.
 5. Versiunea oricărei comunicări înregistrate de Safe.Shop este considerată autentică, dacă nu se dovedește că este altfel.
 6. În cazul în care orice parte a acestor Termeni și condiții este declarată nevalabilă din punct de vedere legal, aceasta nu afectează valabilitatea întregului Acord. Părțile vor conveni în acest caz asupra uneia sau mai multor dispoziții de înlocuire, care aproximează intenția inițială a dispoziției (dispozițiilor) nevalabile în limitele legii.
 7. Nicio parte nu are dreptul să-și transfere, în totalitate sau în parte, drepturile și obligațiile din acest Acord, unei terțe părți, cu excepția cazului în care obține consimțământul explicit și scris al celeilalte părți. În caz de întârziere sau de neplată de către comerciant, Safe.Shop poate transfera datoria unei terțe părți, inclusiv, fără limitare, unei agenții de colectare a datoriilor. Modificarea conducerii sau controlului oricărei părți nu va afecta Acordul.

Detalii de contact


Dacă aveți întrebări, reclamații sau comentarii după ce ați citit acești Termeni și Condiții, vă rugăm să ne contactați.

Safe.Shop
Rijksstraatweg 29
1115 AH, Duivendrecht
Olanda

Email: [email protected]
Phone: +31 20 238 6081 (tarif internaționale standard)

Abonați-vă la newsletter-ul nostru lunar, cu cele mai bune rapoarte de e-commerce, evenimente și noutăți

Se încarcă ...