Upozornenie o autorských právach

Všetky (intelektuálne) vlastnícke práva, pokiaľ ide o Safe.Shop a logo Safe.Shop, ktoré v každom prípade zahŕňajú práva k ochranným známkam, sú vo výlučnom vlastníctve Ecommerce Operations B.V. (ďalej spoločne len „Safe.Shop“). Safe.Shop si tieto práva výslovne vyhradzuje.

TPráva na autorské práva týkajúce sa formátu a obsahu tejto webovej stránky (údaje, obrázky, zvuky, texty a ďalšie informácie v nej obsiahnuté) sú výlučne zverené spoločnosti Safe.Shop a/alebo poskytovateľom licencií. Obsah tejto webovej stránky sa môže používať iba na osobné použitie. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Safe.Shop nie je dovolené posielať, distribuovať alebo sprístupňovať obsah tejto webovej stránky alebo jej časti tretím stranám, s výnimkou rozsahu nevyhnutne potrebného na používanie tejto webovej stránky.

Ak obsah tejto webovej stránky pozostáva z príspevkov používateľov, práva na ňu majú títo používatelia (pokiaľ sa týchto práv nevzdali v podmienkach používania tejto webovej stránky a/alebo boli tieto práva prenesené na Safe.Shop).

Safe.Shop má právo, ale nie povinnosť, zadržať prístup k informáciám alebo odstrániť informácie z tejto webovej stránky, ak sa podľa usúdenia Safe.Shop jedná o (možné) porušenie práv tretích strán.

Safe.Shop má tiež právo - pokiaľ nie je s autorom dohodnuté inak - skrátiť a/alebo upraviť predložený materiál. 

Subscribe to our monthly newsletter with the best global online deals, reports, events & developments

Loading...